נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

בית ההשקעות הלמן-אלדובי משיק קרן קרדיט ציבורית בהלוואות בתחום ה- Consumer Credit באמצעות פלטפורמות ה-P2P המובילות בארה"ב

 

 

רמי דרור מנכ


ההשקעה בקרן הלמן-אלדובי קרדיט* הינה על פי תשקיף בהיתר רשות ני"ע
ההתפתחות הטכנולוגית בעולם הפינטק איפשרה פיתוח מודלי חיתום ודירוג מתקדמים אשר הביאו לצמיחה בתחום ההלוואות  הצרכניות החוץ בנקאיות  באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות (P2P) המאפשרות חיבור בין לווים למלווים. 
עד היום ניתנו הלוואות בהיקף של למעלה מ-35 מיליארד דולר באמצעות הפלטפורמות של Prosper, Landing Club  ואחרות החסומות למשקיעים ישראלים פרטיים 


רמי דרור: קרן ההשקעות מאפשרת למשקיעים ישראלים גישה לאלטרנטיבת השקעה באמצעות השקעה בתיק אשראי חוץ בנקאי  מגוון בתחום ה Consumer Credit  בארה״ב. יחודיות הקרן הינה דרך ההשקעה באמצעות פלטפורמות דיגיטליות מתקדמות בתחום האשראי והפינטק, תחום שהיה מוגבל עד כה למשקיעים מוסדיים או כשירים.


בית ההשקעות הלמן-אלדובי משיק קרן המאפשרת השקעה, על פי תשקיף בהיתר רשות ני"ע, בתיקי הלוואות באמצעות פלטפורמות ה-P2P המובילות בארה"ב, פלטפורמות בהן לא יכלו משקיעים ישראלים פרטיים להשקיע עד כה. על פי התשקיף שפרסם בית ההשקעות, סכום ההשקעה המינימלי בקרן "הלמן-אלדובי קרדיט"   יעמוד על כ-50,000 דולר.  הקרן, הינה קרן ציבורית  לא סחירה, אשר תפעל, על פי התשקיף, בשקיפות מלאה הכוללת פרסום דוחות רבעוניים, שנתיים ופרסום דוחות חודשיים על ביצועי הקרן. יצויין, כי פעילות בתחום הלוואות ה-P2P  מצויה גם בבתי השקעות נוספים, אולם זו הקרן הראשונה הפועלת על פי תשקיף בהיתר רשות ני"ע, וכן בקרן הפתוחה לציבור הרחב.  

פלטפורמות ה-P2P הצוברות תאוצה בארה"ב, מאפשרות למשקיעים "להחליף" את הבנק באמצעות פיזור הלוואות וסיכונים, בין מאות ואלפי לווים, תוך שהם נהנים מחלק מהמרווח הבנקאי שנחסך. לאור זאת, השקעה בהלוואות P2P מאפשרת לעתים קרובות תשואה פוטנציאלית גבוהה יותר מזו הקיימת במוצרי ההשקעה הקונבנציונאליים ובמיוחד על רקע סביבת הריביות הנמוכה השוררת כיום בעולם. בשנים האחרונות העניקו הפלטפורמות המובילות בארה"ב, ובכללן Lending Club, PROSPER ואחרות, הלוואת בהיקף של למעלה מ-35 מיליארד דולר. גם בארץ פועלות מספר פלטפורמות מסוג זה, אולם, ההבדל בין שוק הP2P  בישראל לזה שבארה״ב, מעבר להיקפים, הינו ברמת המידע ופירוט הנתונים על הלווים, הקיימת בידי הפלטפורמות, נתונים המשפיעים על גובה הריבית והסיכון של כל הלוואה. בארה"ב קיימות מזה מספר עשורים מערכות דירוג אשראי פרסונלי  כאשר על כל לווה ישנו מידע מלא של היסטוריית האשראי והתשלומים שלו וכן ציון אשראי (FICO) של שלוש לשכות פדראליות לאשראי המוסמכות בארה"ב לעניין זה על פי חוק. בארה"ב כאמור, קיימים מאגרי נתונים ציבוריים וסטטיסטיקות של עשרות שנים של היסטוריה על הלווים שמהם ניתן לנתח את פרופילי הסיכון של כל לווה ולווה. ההתפתחות הטכנולוגית  בעולם הפינטק והיכולת לנתח ולהצליב מקורות מידע שונים ונתונים רבים איפשרה לצמצם משמעותית את הסיכון ולהעריך בצורה מדוייקת יותר את ההסתברות לכשל אשראי של כל לווה. יכולות אלו, הבוחנות מאות פרמטרים שונים נוספים מעבר ל FICO,  יחד עם אי הקורלאטיביות של אפיק השקעה זה לתחומים המסורתיים בשוק ההון הביאו לכך שכיום עיקר הכספים המושקעים בתחום ה-Consumer Credit  בארה״ב, באמצעות פלטפורמות ה P2P , הינם מצד גופים מוסדיים מרחבי העולם.

בשלב הראשון הקרן תשקיע באמצעות הפלטפורמה של PROSPER, ועל פי התשקיף הקרן תשאף לעבוד עם פלטפורמות נוספות. אגב, בחודש פברואר השנה הודיעה  קבוצת משקיעים הכוללת את ג'ורג' סורוס ודויטשה בנק על חתימת הסכם להשקעה של כ 5 מיליארד דולר בשנתיים הקרובות בתיקי הלוואות באמצעות Prosper. על פי פרסום אתר האינטרנט של חברת PROSPER, החברה השניה בגודלה בארה"ב בתחום ההלוואות המקוונות, שיעור התשואה הפנימי IRR)) החזוי על תיק ההלוואות שניתנו בפלטפורמת PROSPER  נכון לחודש מרץ 2017 (בגין הלוואות שניתנו בחודש זה בלבד),  עומד על כ -7.74%  לשנה*.

על פי התשקיף, הקרן תפעל במבנה של שותפות מוגבלת כאשר תיק ההלוואות שהקרן תשקיע בו יהיה בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, כאשר הקרן תשאף לפזר את תיק ההלוואות בפיזור דומה לזה שהפלטפורמה מעמידה בכל חודש. ההשקעה בקרן הינה לתקופה מינימלית של 9 חודשים, ולאחר מכן משיכת הכספים מהקרן היא בהודעה מוקדמת של 90 יום לפחות.

רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות הלמן-אלדובי: בעידן של ריביות נמוכות המשקיעים מחפשים אלטרנטיבות השקעה שישיאו להם תשואות גבוהות יותר. הדבר נכון עוד יותר עבור משקיעים ישראלים, פרטיים או מוסדיים, המעוניינים למצות את פוטנציאל ההשקעה ברכיב הדולרי  או כחלופה לחלק מרכיב האג״ח הקונצרני בתיק ההשקעות. הקרן תאפשר גם למשקיעים ישראלים חשיפה  לתחום מתפתח ולשוק שלם שהיה סגור עד כה בפניהם.

את הקמת הקרן והליך ההנפקה ליוו עו"ד טל דרור ועו"ד אפרת צור ממשרד הרצוג פוקס נאמן.


בית ההשקעות הלמן-אלדובי המנהל נכסים בהיקף של כ 44 מיליארד ש״ח  הוקם בשנת 1995 והינו אחד מבתי ההשקעות הגדולים והוותיקים בשוק ההון הישראלי. קרן הפנסיה של בית ההשקעות הינה אחת משתי הקרנות שזכו במכרז פנסיית ברירת המחדל של משרד האוצר.    כמו כן חברת האם של בית ההשקעות הפכה לאחרונה  לציבורית והחלה להיסחר בבורסה בת"א לאחר השלמת מיזוג הפעילות לתוך  סוהו נדל"ן הציבורית.

*הקרן רשומה בתשקיף בשם: הלמן-אלדובי I2P 1st  - שותפות מוגבלת.

* למיטב ידיעת השותפות מחושב ע"י הפלטפורמה כשיעור תשואה אפקטיבית ממוצעת (שיעור ריבית ממוצעת עבור לווה בתק' מסוימת בתוספת תשלומים שנעשו באיחור  וכספיrecovery   שנגבו מהלוואות שלא נפרעו במועדן בחיסור עמלת שירות וסכומים חזויים שלא ייגבו בגין הלוואות שלא נפרעו במועדן) בחיסור שיעור אי החזר ממוצע (למיטב ידיעת השותפות מחושב ע"י PROSPER  באמצעות תחזיות הנוגעות לשיעור ההלוואות שלא יפרעו במועדן**).
למיטב ידיעת השותפות, שיעור התשואה הפנימי (IRR) החזוי, מחושב על-ידי פרוספר בהתבסס על היסטוריית הביצועים של הלוואות שניתנו באמצעות הפלטפורמה ועל הנחות ביחס לשיעורי החזר ההלוואות, אולם יודגש כי שיעור התשואה הפנימי בפועל עשוי להיות שונה משיעור התשואה הפנימי החזוי וכי השותפות או פרוספר אינן מתחייבות כי שיעור התשואה הפנימי יושג בפועל.
** שיעור אי החזר בפועל מבוסס על ביצועי עבר של הלוואות PROSPER ועשוי להיות מושפע, בין היתר, מגודל ומגוון תיק ההשקעות, חשיפה להלוואה מסוימת, קבוצת הלוואות או לווה מסוים, וכן מהסביבה המקרו כלכלית. יודגש כי שיעור ההחזר הממוצע בפועל עשוי להיות שונה משיעור אי ההחזר הצפוי וכי אין התחייבות ששיעור אי ההחזר החזוי יושג בפועל.
 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות