רשות שוק ההון - נוהל איתור עמיתים - דחייה של שנתיים ביישום הוראות הדיווח לאפוטרופוס הכללי 

הרשות מעוניינת לקיים עבודת מטה, ולכן מעדכנת דחיה בנוהל איתור עמיתים ומוטבים

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
הממונה על שוק ההון, ד״ר משה ברקת, קרדיט: רמי זרנגרהממונה על שוק ההון, ד״ר משה ברקת, קרדיט: רמי זרנגר

רשות שוק ההון 03/04/2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24, 35, 39(ב) ו-40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק הפיקוח על קופות גמל), סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפיקוח על הביטוח), סעיף 31(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, ותקנות 2, 3, ו-4 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב-2012 (להלן – התקנות), ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, הריני להורות כדלקמן:

כללי

ביום 5 בפברואר 2012 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2012-9-1 שעניינו נוהל איתור עמיתים ומוטבים (להלן – חוזר איתור עמיתים ומוטבים או החוזר). החוזר קבע כללים לעניין הסדרת נהלים לגבי הפעולות שבהן ינקוט גוף מוסדי לאיתור כלל העמיתים שהקשר עמם נותק, וכן, לאיתור מוטבים לאחר שנודע לגוף מוסדי על פטירת עמית, לרבות האופן והמועדים לביצוע כל אחת מפעולות האיתור, בכפוף להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב-2012).

בין היתר, נקבע בחוזר איתור עמיתים ומוטבים כי בחלוף תשע שנים מיום תחילתו, יחלו גופים מוסדיים להעביר מידע לאפוטרופוס הכללי בדבר קיומם של כספים של עמיתים שהקשר עמם נותק ושל עמיתים שנפטרו. בהתאם לכך, בעקבות העברת המידע האמור יהיה רשאי האפוטרופוס הכללי בהתאם לסמכותו שבדין לדרוש מהגופים המוסדיים את העברת הכספים לניהולו תוך הוצאת צו לניהול הכספים כנכסים עזובים.

עם זאת, לקראת תחילת התוקף של ההוראות ולאחר בחינת ההיערכות ליישומן, עלה כי נדרש עדכון של ההסדרה הקיימת, על מנת שניתן יהיה ליישם את ההוראות כך שתצומצם הפגיעה האפשרית בזכויות החוסכים והמוטבים כתוצאה מהעברת כספים מהגופים המוסדיים לאפוטרופוס הכללי אשר נכון להיום אין עליהן מענה בהוראות הדין. כך למשל, העברת הכספים לאפוטרופוס הכללי שוללת מהחוסכים ומהמוטבים את הזכות לייעד את הכספים לצורך קבלת קצבת זקנה או שארים הכוללות גם הטבות מס, מהווה משיכה שלא כדין של כספי קצבה תוך תשלום מס בשיעור של 35% על סך הכספים, שוללת את הזכאות לפטור ממס רווחי הון הניתן לכספים שמנוהלים במוצרי החיסכון הפנסיוני ועוד. 

כדי לתת מענה לבעיות אלו, נדרשת עבודת מטה לגיבוש מתווה מוסדר להעברת הדיווחים לאפוטרופוס הכללי והשלכותיו שיספק מענה מקסימלי לפגיעה האפשרית לכספי וזכויות החוסכים שהקשר עימם נותק. לצורך כך, מוצע לדחות בשנתיים את יישום הוראת הדיווח לאפוטרופוס הכללי הכלולה בחוזר. 

הוראות 

בחוזר גופים מוסדיים 2012-9-1 "נוהל איתור עמיתים ומוטבים" (5.2.2012) יבואו השינויים המפורטים בתיקוני מהדורה, בנספח לחוזר זה.

תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים, ועל בעל רישיון, כהגדרתו בתקנות, לפי העניין. 

תחילה

תחילתן של הוראות חוזר ביום פרסומו.