טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס _)(הוספת ענף ביטוח בריאות לרישיון סוכן), התשפ"ב-2022 

דף זה מכיל תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(הוספת ענף ביטוח בריאות לרישיון סוכן), התשפ"ב-2022 אשר פורסם להערות הציבור

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
Image by 3D Animation Production Company PixabayImage by 3D Animation Production Company Pixabay

רשות שוק ההון 09/05/2022

סעיף 28 לחוק קובע כי רישיון סוכן ביטוח הוא רישיון לעסוק באחד מענפי ביטוח אלה: ביטוח פנסיוני, ביטוח ימי או ביטוח כללי, ויכול רישיון סוכן ביטוח לכלול יותר מענף ביטוח אחד.

בתיקון חקיקה זה מוצע לקבוע, בסעיף 28 לחוק כי אל ענפי הביטוח הקיימים ברישיון סוכן ביטוח יתווסף גם: "ענף ביטוח בריאות" אשר יוגדר כ"עיסוק בתיווך בביטוח מפני תאונות אישיות ובביטוח מפני מחלות ואשפוז"