נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח כולל של 57 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2017

 

 
קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח כולל של 57 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2017

סך הפרמיות ודמי גמולים שנגבו ע"י הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו בכ- 5.2 מיליארד ש"ח, גידול של כ-13.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
סך הנכסים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכם לכ- 152 מיליארד ש"ח
היקף הנכסים המנוהל בקרנות הפנסיה של מנורה מבטחים גדל לכ-91  מיליארד ש"ח, גידול של כ- 17% ביחס לתום הרבעון הראשון של שנת 2016. 
הערך הגלום (EV) של מנורה מבטחים החזקות לסוף שנת 2016 עמד על כ- 12.6 מיליארד ש"ח, גידול של 6.9% ביחס לאשתקד
ערך העסקים החדשים של מכירות שנת 2016 (VNB), הסתכם בכ-674 מיליוני ש"ח, גידול של 11.8% ביחס לאשתקד
ההון העצמי של החברה גדל לכ- 3.4 מיליארד ש"ח.
על פי תוצאות מבחן IQIS 5 לתום שנת 2015 לחברות הביטוח בקבוצה, מנורה מבטחים ביטוח ושומרה, עודפי הון המשקפים יחס כושר פירעון בשיעור של 120%  ו- 117% בהתאמה, ללא התחשבות בהוראות המעבר. בהתחשב בהקלות במסגרת ההוראות המעודכנות שאושרו לאחרונה בוועדת הכספים של הכנסת, למנורה מבטחים ביטוח ולשומרה עודפי הון בשיעור של 131% ו- 119% בהתאמה לתום שנת 2015, ללא התחשבות בהוראות המעבר. 

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח כולל ברבעון הראשון של שנת 2017 בסך של 57 מיליוני ש"ח, למול הפסד כולל של 29 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2016. 

השינויים העיקריים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח: 

  1. ריבית היוון קצבאות ביטוח לאומי: בחודש מאי 2016 עודכנו תקנות הביטוח הלאומי (היוון), התשל"ח-1978, וזאת בהמשך להמלצות ועדה בין משרדית בראשות השופט (בדימוס) וינוגרד. כתוצאה מהעדכון האמור, הגדילה הקבוצה, בתקופת הדוח, את ההפרשות להתחייבויות ביטוחיות בביטוח כללי, בענפי ביטוח רכב חובה וענפי חבויות אחרים בסך של כ- 17 מיליוני ש"ח (כ- 11 מיליוני ש"ח לאחר מס) לעומת כ- 169 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (כ-  108 מיליוני ש"ח לאחר מס). 

  2. ריבית חסרת סיכון: הקבוצה מחשבת את עתודות ביטוח חיים לתשלום קצבה, את נאותות העתודה בביטוח חיים ובריאות ואת ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי בהתבסס על ריבית חסרת סיכון בתוספת פרמיית אי נזילות. כתוצאה משינויים בריבית בתקופת הדוח, הקבוצה הקטינה את ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 21 מיליוני ש"ח, (קיטון בסך של כ- 23 מיליוני ש"ח בביטוח חיים, קיטון בסך של ל כ- 3 מיליוני ש"ח בביטוח בריאות וגידול של כ- 5 מיליוני ש"ח בביטוח כללי). בתקופה המקבילה אשתקד, הגדילה הקבוצה את ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 95 מיליוני ש"ח (גידול בסך של כ- 53 מיליוני ש"ח בביטוח חיים, גידול בסך של כ- 19 מיליון ש"ח בביטוח בריאות וגידול בסך של כ- 23 מיליוני ש"ח בביטוח כללי).  

  3. מרווח פיננסי והכנסות מדמי ניהול במגזר ביטוח חיים וחסכון טווח ארוך: בתקופת הדוח חלה ירידה במרווח הפיננסי במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח אשר השפיעה על תוצאות הקבוצה. השינוי ברווח, כתוצאה מהאמור, לעומת התקופה המקבילה אשתקד הינו בסך של כ- 45 מיליוני ש"ח לפני מס. סך ההכנסות מדמי ניהול במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח בתקופת הדוח, הסתכמו בכ-209 מיליוני ש"ח (מתוכם כ- 20 מיליוני ש"ח בגין דמי ניהול משתנים), לעומת סך של כ- 180 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (בשל אי גביית דמי ניהול משתנים בתקופה המקבילה אשתקד, כתוצאה מהתשואה השלילית שנזקפה למבוטחי ביטוח חיים בפוליסות תלויות תשואה שהונפקו עד שנת 2003).

סך פרמיות הביטוח ודמי הגמולים שנגבו ברבעון הראשון של שנת 2017, הסתכמו בכ- 5.2 מיליארד ש"ח אל מול כ- 4.6  מיליארד ש"ח ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ- 13.8%.  ההכנסות מפרמיות ביטוח שהורווחו ברבעון הראשון של השנה הסתכמו בכ- 1.7 מיליארד ש"ח אל מול כ- 1.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 11.9%.

בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח הסתכמו פרמיות הביטוח ודמי הגמולים שהורווחו ברבעון הראשון של שנת 2017 לסך של כ- 3.9 מיליארדי ש"ח, אל מול כ- 3.4 מיליארדי ש"ח ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ- 17.8%. 

הפקדות דמי הגמולים לקרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה עמדו ברבעון הראשון של שנת 2017 על סך של כ- 2.5 מיליארד ש"ח, אל מול כ- 2.1 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 16%. נתח השוק של מנורה מבטחים פנסיה בגביית דמי גמולים מסך דמי הגמולים הנגבים על ידי קרנות הפנסיה החדשות מסתכם בכ- 30%.  

ההכנסות מפרמיות ביטוח חיים שהורווחו ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו בכ- 738 מיליון ש"ח אל מול 603 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 22.4%.

בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך הסתכם הרווח הכולל, לפני מס, ברבעון הראשון של שנת 2017 לכ- 68 מיליוני ש"ח, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 45 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס מביטוח חיים ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם לסך של כ- 31 מיליוני ש"ח, למול הפסד כולל של כ- 2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקרו מעליה בריבית חסרת הסיכון, אשר הקטינה, בתקופת הדוח, את ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים בגין קצבאות בתשלום וקצבאות שטרם החל תשלום קצבה בגינן ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ- 71 מיליוני ש"ח, מגידול בדמי הניהול בסך של כ- 25 מיליוני ש"ח, ומנגד מירידה במרווח הפיננסי בסך של כ- 33 מיליוני ש"ח.   

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הפנסיה ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם לסך של כ- 27 מיליוני ש"ח, למול כ- 29 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הגמל ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם לסך של כ- 10 מיליוני ש"ח, למול כ- 18 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח נובעת מירידה במרווח בין ההכנסות מהשקעות לבין ההתחייבות לעמיתים בקופות גמל מבטיחות תשואה בסך של כ- 7 מיליוני ש"ח. 

הכנסות מפרמיות ביטוח כללי שהורווחו ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו בכ-840 מיליוני ש"ח אל מול 806 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 4%. 

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח כללי ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם לסך של כ- 32 מיליוני ש"ח, למול הפסד כולל של כ- 197 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2017 מביטוח רכב רכוש הסתכם לסך של כ- 26 מיליוני ש"ח למול הפסד כולל לפני מס של כ- 32 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקר משיפור בתוצאות החיתומיות בסך של כ- 58 מיליוני ש"ח ביחס לתקופה מקבילה אשתקד

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2017 מביטוח רכב חובה הסתכם לסך של כ- 4 מיליוני ש"ח למול הפסד כולל לפני מס של כ- 129 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מהקיטון בהפרשה בגין עדכון תקנות ההיוון בסך של כ- 125 מיליוני ש"ח לפני מס, כתוצאה מהשפעת ריבית חסרת סיכון בסך של כ- 12 מיליוני ש"ח, ומנגד מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ- 2 מיליוני ש"ח.

בתחום הבריאות הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם לסך של כ- 5 מיליוני ש"ח למול הפסד כולל של כ-  17 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו בכ- 168 מיליוני ש"ח אל מול כ- 150 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 11.5%.

ההון העצמי של הקבוצה ליום 31 במרץ 2017 הסתכם לסך של כ- 3.4 מיליארד ש"ח. בחודש מרס 2017 החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של 50 מיליוני ש"ח אשר חולק בחודש אפריל 2017.

סולבנסי - על פי תוצאות מבחן IQIS 5 לתום שנת 2015 לחברות הביטוח בקבוצה, מנורה מבטחים ביטוח ושומרה, עודפי הון המשקפים יחס כושר פירעון בשיעור של 120%  ו- 117% בהתאמה, ללא התחשבות בהוראות המעבר. בהתחשב בהקלות במסגרת ההוראות המעודכנות שאושרו לאחרונה בוועדת הכספים של הכנסת, למנורה ביטוח ולשומרה עודפי הון בשיעור של 131% ו- 119% בהתאמה, ללא התחשבות בהוראות המעבר. יצוין, כי תוצאות החישוב לשנת 2016 תפורסמנה במועד פרסום הדוח הכספי לרבעון השני של השנה ואין באפשרות חברות הביטוח בקבוצה לאמוד את שיעור יחס כושר הפירעון העדכני על פי ההוראות המעודכנות הנ"ל.

סך הנכסים הפיננסים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכמו בכ-152 מיליארד ש"ח. נכסי קרן הפנסיה מבטחים החדשה, קרן הפנסיה החדשה הגדולה בישראל, הסתכמו בתום הרבעון הראשון של שנת 2017 בסך של כ- 91 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 78 מיליארד ש"ח בתום הרבעון הראשון של שנת 2016, גידול של כ- 17%.  נתח השוק של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בגביית דמי גמולים מסך דמי הגמולים הנגבים על ידי קרנות הפנסיה החדשות מסתכם בכ- 30%. היקף נכסי קופות הגמל המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכם בסך של כ- 23 מיליארד ש"ח, מתוכם סך של כ- 5 מיליארד ש"ח בקופות גמל מבטיחות תשואה.

הערך הגלום (EV) בעסקי ביטוח החיים, הבריאות והפנסיה של מנורה מבטחים החזקות לסוף שנת 2016 מסתכם לסך של 12.6 מיליארד ש"ח, גידול של 6.9% למול הערך הגלום לסוף שנת 2015. ערך העסקים החדשים שנמכרו בתחומים הנ"ל בשנת 2016 מסתכם לסך של 674  מיליוני ש"ח, גידול של 11.8% למול ערך העסקים החדשים אשר נמכרו בשנת 2015. 

קבוצת מנורה מבטחים מתמחה בניהול עסקי ביטוח וחסכון ארוך טווח. הקבוצה מנהלת נכסים בהיקף של כ- 152 מיליארד ש"ח. מנורה מבטחים מציעה מגוון פתרונות בתחומי ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח כללי, קרנות פנסיה חדשות, קופות גמל, ניהול  תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות ומוצרים פיננסים מתקדמים. מנורה מבטחים מחזיקה במלוא הבעלות על קרן הפנסיה הגדולה בישראל, מבטחים החדשה, המנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ- 91 מיליארד ש"ח. בשנות פעילותה, מאז שנת 1935, ביססה מנורה מבטחים שם של חברה אמינה, יציבה ויצירתית, המעניקה ללקוחותיה שירות מקצועי, אמין ויעיל ותשואות מהגבוהות בענף הביטוח והחיסכון ארוך הטווח, וזאת לאורך שנים. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות