מיזוג, מחיקה ושינוי שמות מסלולים בעקבות הרפורמה במסלולי החיסכון 

מיזוג, מחיקה ושינוי שמות מסלולים בעקבות הרפורמה במסלולי החיסכון. הודעה על ביצוע מיזוג מסלולי השקעה של כלל ביטוח ופיננסים

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
Image-by-mohamed-Hassan-from-PixabayImage-by-mohamed-Hassan-from-Pixabay

אלי אופיר 09/05/2024
בעקבות הרפורמה במסלולי הגמל הוציא כלל הודעה על איחוד מסלולים, מחיקת מסלולים ושינוי שמות מסלולים.


להלן הודעת כלל ביטוח ופיננסים לסוכנים:


אנו מבקשים לעדכן כי ביום 1.7.2024 (להלן : "מועד התחילה") ייכנס לתוקף חוזר גופים מוסדיים 2022-9-30 "מסלולי השקעה בקופות גמל", במסגרתו עודכנו והורחבו מסלולי ההשקעה העומדים לבחירת העמיתים והמבוטחים.

במסגרת יישום החוזר, החל ממועד זה לא ניתן יהיה להצטרף למסלולי ההשקעה המפורטים להלן, ואלה ייסגרו וימוזגו למסלולי ההשקעה הבאים.

יצויין כי פעלנו למזג את המסלולים למסלולים קרובים (ובחלק מן המקרים, אף זהים) מבחינת מדיניות ההשקעות שלהם.
עמיתים ומבוטחים אשר כספיהם מתנהלים באחד ממסלולי ההשקעה לעיל, רשאים לבחור מסלול השקעה אחר מבין רשימת מסלולי ההשקעה הקיימים במוצר המתנהל על שמם, בהתאם לתקנון/תכנית הביטוח.

לעמיתים ומבוטחים אשר להם צבירה קיימת ו/או הפקדה שוטפת במסלולי השקעה שיופסק שיווקם, תישלח הודעה על סגירת מסלול ההשקעה ומיזוגו למסלול אחר טרם מועד ביצוע המיזוג בפועל כמפורט להלן:

1. בהודעה יובא לעמית / מבוטח כי זכותו להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול השקעה לכל מסלול השקעה אחר בקופה/פוליסה, בהתאם לבחירתו וה כל בכפוף לתקנון / הוראות הפוליסה וההסדר התחיקתי.

2. למבוטחים בפוליסות ביטוח, במקרה בו לא תתקבל הוראה מהמבוטח על בחירת מסלולי השקעה אחרים, בתוך 30 יום ממשלוח ההודעה, יועבר במועד הסגירה החיסכון המצטבר ו/או ההפקדה השוטפת במוצר על שמו, למסלול ההשקעה שיקלוט את מסלול ההשקעה הקיים במוצר על שמו, בהתאם לטבלה מעלה.

לתשומת ליבך, לא חל שינוי ביתר תנאי הפוליסה / תקנוני הקופות.

לפרטים ובירורים נוספים, ניתן לפנות למפ"ע שלך במרחב.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובקשה.