משתלם למשוך את ההשתלמות ? משיכת כספים מקרן השתלמות במס מופחת לפני השלמת 6 שנים 

משיכה מקרנות השתלמות - תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשפ"ד-2024 - למשיכת קרן השתלמות שטרם מלאו ל 6 שנים במס מופחת

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
משיכת קרן השתלמותמשיכת קרן השתלמות

אדם כהן 07/07/2024

רשות המיסים פרסמה הערב תזכיר חוק לעיון הציבור שעניינו משיכה של כספי קרנות השתלמות לפני שמלאו 6 שנים לקרן במס מופחת של 15% בלבד במקום מס שולי (או 7.5% במקרה של פנסיונר). כל זאת על מנת לעזור לציבור ורק עד לסוף שנת המס 2024. 

מומחה להשקעות אומר היום לכתב פאנדר: "קרן השתלמות זו פלטפורמת ההשקעה היחידה שמדינת ישראל עדין מאפשרת לעובדים לחסוך בה חיסכון הוני ומומלץ למי שיש לו קושיי נזילות לבחון ראשית לכן שימוש בכספים אחרים ולא לפגוע בקרן ההשתלמות. בקרן ההשתלמות לא תשלמו מס רווחי הון בעוד בהשקעה פרטית תשלמו. לכן רצוי להתייעץ לפני שמושכים את הקרן." עוד הוא מוסיף "משיכה קטנה מקרן ההשתלמות עכשיו 'תנעל' את הכספים שיכנסו לקרן מאותו רגע ל 6 שנים נוספות על מנת לשחררם ללא מס וזה עוד שיקול שרצוי לבחון."

תזכיר החוק שפרסמה רשות המיסים הערב:

בהתאם לסעיף 9(16א) ו-(16ב) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), סכומים שמשך שכיר או עצמאי מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים, פטורים ממס רק אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון ולגבי עובד או יחיד שהגיע לגיל הפרישה – רק אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון, כשמשיכה מוקדמת מהאמור, תחייב תשלום מס בשיעור המס השולי על הכספים שנמשכו.

לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), הכריז שר הביטחון באותו היום על מצב מיוחד בעורף, מכוח סמכותו לפי סעיף 9ג(ב)(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. כמו כן, הוכרז בצבא הגנה לישראל על מבצע "חרבות ברזל", וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה.

עתה, במסגרת מאמצי הממשלה לסייע למשקי בית בתקופה מאתגרת זו, מוצע לאפשר למשוך כספים מקרן השתלמות לפני תום 6 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון הקרן וזאת מבלי שיחולו שיעורי המס השולי כפי שקבוע בחוק.

במסגרת ההטבה המוצעת, מוצע להחיל, במקום המס השולי, שיעור מס של 15% (ובמקרה של יחיד שהגיע לגיל פרישה 7.5%), לכל היותר, על סכומים שנמשכו כאשר, ככל שמועד המשיכה קרוב לתקופה הקבועה בדין למשיכה פטורה ממס, שיעור המס שיחול יהיה נמוך יותר.

ההטבה המוצעת תחול בהוראת שעה עד תום שנת 2024.

____________________
מהו תזכיר חוק?

תזכיר חוק הוא טיוטה ראשונית של הצעת חוק שמשרד ממשלתי מעוניין לקדם לכדי הצעת חוק שתונח על שולחן הכנסת. התזכיר מנוסח לשם הפצתו להערות הציבור ומשרדי הממשלה בטרם גיבוש הנוסח הסופי של הצעת החוק. ככלל, מופצים תזכירי חוק למשך זמן של 21 יום. הפצת תזכירי החוק באתר מאפשרת לציבור הרחב לקחת חלק בתהליך החקיקה הממשלתי. הערות שיתקבלו באמצעות האתר יישקלו במהלך ניסוח טיוטת החוק שתובא לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה בשלב הבא של הליך החקיקה.